好语文 > 资讯 > 汉语字典 > 小学汉语拼音字母表

小学汉语拼音字母表

更新时间:2024-06-24 10:52:25 手机版

  小学汉语拼音字母表26个汉语拼音字母表:

  1、字母表:a、o、e、i、u、ü、b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s、y、w。

  2、声母表:b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、y、w。

  3、单韵母表:a、o、e、i、u、ü。

  4、复韵母:ai、ei、ui、ao、ou、iu、ie、üe、er、an、en、in、un、ün、ang、eng、ing、ong?。

  5、整体认读音节:zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si、yi、wu、yu、yu、ye、yue、yuan、yin、yun、ying。